Ochrana osobních údajů

Kategorie
 
 
 
 
 

Ochrana osobních údajov Elegance & Romance s.r.o

Informace podle § 15 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Vážený kupující,
za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Tyto zpracováváme v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, přičemž použité budou výlučně na vymezený účel.

 1. Provozovatel internetové stránky
  1.1 Provozovatelem internetového obchodu je společnost Elegance & Romance sro, se sídlem Karla Šišky 16, 903 01 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 47 556 498, DIČ: 2023963414, DIČ: SK2023963414, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č .: 94981 / B, tel. č. +421 903 319 900, e-mail: info@luxusna-spalna.sk (dále jen "provozovatel").
 2. Účel zpracování osobních údajů
  2.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem:
  - uzavření kupní smlouvy a splnění povinností vyplývajících z této smlouvy a ze všeobecně závazných právních předpisů,
  - realizace marketingových aktivit.
  2.2 Provozovatel zpracovává osobní údaje zejména na následující účel:
  - uzavření kupní smlouvy,
  - vystavení daňového dokladu na zaplacení ceny v souladu se zákonem č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - evidence kupujících na administrativní účely,
  - realizování marketingových aktivit,
  - zasílání e-mailů o novinkách, akcích, slevách.
 3. Seznam zpracovávaných osobních údajů 
  3.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu uvedeném v příslušných právních předpisech, ve smlouvách a jiných dokumentech provozovatele v rozsahu, v jakém budou tyto osobní údaje poskytnuté provozovateli na dokumentech, listech a sděleních, případně v telefonických hovorech nebo elektronické komunikaci mezi provozovatelem a objednatelem.
  3.2 Provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje dotčených osob:
  - jméno a příjmení,
  - adresa pro doručení,
  - fakturační údaje,
  - údaje o objednávkách,
  - číslo bankovního účtu,
  - údaje o platbách,
  - tel. č.,
  - e-mail.
  3.3 V případě, že provozovatel zpracovává i jiné osobní údaje dotčených osob, jak jsou uvedeny v čl. 3 odst. 2) těchto podmínek zpracování osobních údajů, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.
 4. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
  4.1 Dotyčná osoba poskytuje provozovateli své osobní údaje dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.
  4.2 Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.
  4.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob na marketingové účely se souhlasem dotčené osoby v souladu s § 11 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na internetové stránce www.chiclovely.sk. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 5 let. Tento souhlas může odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.
 5. Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů
  5.1 Provozovatel internetového obchodu poskytuje osobní údaje dotčených osob třetí osobě pouze v nezbytné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů, případně na základě smlouvy podle § 8 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
  5.2 Provozovatel poskytuje osobní údaje účetní společnosti za účelem vedení účetnictví a dopravci za účelem zajištění doručení zboží kupujícímu.
  5.3 Provozovatel internetového obchodu zpřístupňuje osobní údaje dotčených osob třetí osobě pouze v nezbytné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů, případně na základě smlouvy podle § 8 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
  5.4 Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje administrátovi internetové stránky.
 6. Zveřejnění osobních údajů
  6.1 Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje dotčených osob.
 7. Poučení o právech dotčené osoby 
  7.1 Dotyčná osoba je oprávněna na základě písemné žádosti vyžadovat od provozovatele
  a.) Potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,
  b.) Ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle  § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod  cit. zák .; při vydání rozhodnutí je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
  c.) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje ke zpracování,
  d.) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  e.) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  f.) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
  g.) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
  h.) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby
  7.2 Právo dotčené osoby podle odstavce 1 písm. e) af) cit. zák. lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
  7.3 Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat
  a.) Zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
  b.) Využívání osobních údajů uvedených v  § 10 odst. 3 písm. d)  cit. zák. pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
  c.) poskytování osobních údajů uvedených v  § 10 odst. 3 písm. d)  cit. zák. pro účely přímého marketingu.
  7.4 Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle  § 10 odst. 3 písm. a)e)f)  nebo  g)  cit. zák. vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.
  7.5 Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě podle  § 29 odst. 3  cit. zák. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.
  7.6 Pokud dotyčná osoba uplatní své právo
  a.) Písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
  b.) osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě,
  c.) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.
  7.7 Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
  7.8 Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.
  7.9 Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
  7.10 Dotyčná osoba je povinna uvést pouze pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů odpovídá ve smyslu § 16 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ten, kdo je do informačního systému poskytl.

 8. Odpovědnost provozovatele
  8.1 Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala bez oprávnění.
  8.2 Odpovědnost provozovatele za porušení jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se řídí podle ustanovení tohoto zákona.
 9. Závěrečná ustanovení
  9.1 Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí ve znění uvedeném na stránkách www.luxusna-spalna.sk.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze