Obchodné podmienky

Kategorie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.luxusna-spalna.sk

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELEGANCE & ROMANCE sro - provozovatele elektronického obchodu www.luxusna-spalna.sk

 

Článek I
Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.luxusna-spalna.sk (dále jen "e-shop"). VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím na dálku prostřednictvím e-shopu na internetu nebo prostřednictvím telefonického prodeje (dále jen "kupní smlouva"). (Prodávající a kupující společně dále jen "smluvní strany").
 2. Prodávajícím / provozovatelem  je společnost ELEGANCE & ROMANCE sro, se sídlem Belinského 12, 851 01  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 556 498, DIČ: 2023963414, DIČ: SK2023963414, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro , Vložka č .: 94981 / B, tel. č. +421 903 319 900, e-mail: info@luxusna-spalna.sk (dále jen "prodávající").
 3. Kupujícím  je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.
 4. Kupujícím spotřebitelem  je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. 
 5. Kupujícím podnikatelem  je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obch. Zák."):
  5.1 osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  5.2 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  5.3 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  5.4 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 6. Kupní smlouvou  je potvrzena elektronická nebo telefonická objednávka podle bodu 7 článku II těchto VOP, na jejímž základě je realizován prodej zboží a služeb.
 7. E-shop  je internetová stránka elektronického obchodu prodávajícího www.luxusna-spalna.sk
 8. Zbožím nebo službou  jsou všechny naceněny produkty zveřejněny na e-shopu.
 9. Kupující souhlasí s používáním elektronických prostředků, především e-shopu a e-mailu, na komunikaci mezi smluvními stranami.
 10. Orgánem dozoru  je:
  Slovenská obchodní inspekce (SOI)
  Inspektorát SOI pro Středočeský kraj
  Prievozská 32
  POBox 5
  820 07 Bratislava
  odbor výkonu dozoru
  tel. č .: 02/58272 172
  fax č .: 02/58272 170


Článek II
Uzavření kupní smlouvy

 1. Seznam zboží na stránkách internetového obchodu je katalogem běžně dodávaného zboží. Kromě běžně dodávaného zboží může kupující individuálně uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení zboží podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (dále jen "zboží zhotovené na zakázku"). Z charakteru zboží zhotoveného na zakázku vyplývají zvláštní podmínky prodeje uvedené v příslušných právních předpisech a těchto obchodních podmínkách. Zájemce o zhotovení zboží na zakázku může své požadavky a žádost o zpracování cenové nabídky zaslat prodávajícímu e-mailem na info@luxusna-spalna.sk. 
 2. Zboží nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na internetové stránce (e-shopu) provozovatele, e-mailem nebo telefonicky.
 3. Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupuje kupující tak, že vybrané zboží umístí do košíku kliknutím "Do košíku". Po ukončení nakupování kupující na stránce nákupního košíku zvolí "Dokončení nákupu-Pokladna", následně zvolí objednávku bez registrace nebo s registrací, vyplní fakturační údaje, zvolí způsob dopravy a platby. Po kontrole sumarizace objednávky zaklikne "byl jsem seznámen s obchodními podmínkami" a odešle kupující objednávku kliknutím na "Potvrdit objednávku s úhradou". Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.
 4. Objednávka provedená e-mailem nebo telefonicky má obsahovat následující údaje:
  4.1 Jméno a příjmení kupujícího
  4.2 Poštovní adresa pro doručení zboží
  4.3 Telefonní číslo nebo e-mail
  4.4 Objednací kód zboží nebo přesný název zboží
  4.5 Počet kusů z každé položky zboží
  4.6 Datum vystavení objednávky
  4.7 způsob platby
  4.8 způsob dopravy
  a v případě podnikatele i:
  4.9 IČO a SK DIČ společnosti
  4.10 kontaktní osobu a telefon
  4.11 Fakturační adresu (pokud je jiná než adresa dodání).
 5. Objednávka uskutečněna prostřednictvím jakéhokoliv prostředku dálkové komunikace je závazná. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 6. Přijetí objednávky je automaticky potvrzeno prodávajícím. Přijetím potvrzení o přijetí objednávky se kupní smlouva ještě nepovažuje za uzavřenou.
 7. Následně do 48 hodin od přijetí objednávky prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy formou potvrzení objednávky e-mailem. Doručením potvrzení objednávky se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou stran, těchto obchodních podmínek nebo ze zákonných důvodů.

 

Článek III
Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat ještě nevyexpedovanú elektronickou nebo telefonickou objednávku bez udání důvodu a bezplatně zasláním e-mailu na info@luxusna-spalna.sk. Při stornu objednávky je třeba uvést základní údaje o objednávce, a to hlavně její číslo, datum odeslání a jméno a příjmení (název) kupujícího.
 2. V případě stornování již zaplacené objednávky kupujícím, je prodávající povinen vrátit předem zaplacené peněžní prostředky do 14 dnů ode dne doručení oznámení o stornování objednávky ze strany kupujícího, a to na účet kupujícího, přes který byla realizována platba.
   

Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvními stranami jsou prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  2.1 Převzít objednané zboží v místě určení.
  2.2 Zaplatit za zboží dohodnutou cenu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, pokud se strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající.
 3. Prodávající je povinen:
  3.1 Dodat kupujícímu zboží v požadované kvalitě, množství av dohodnuté ceně.
  3.2 Spolu se zbožím zaslat kupujícímu originál faktury - daňový doklad a návod k použití. Originál faktury zároveň slouží jako dodací a záruční list.
   

Článek V
Cenové podmínky

 1. Ceny jednotlivých produktů zobrazených na na stránkách internetového obchodu jsou aktuální a platné. Uváděny jsou včetně DPH, protože prodávající je její plátcem.
 2. Cena zboží zhotoveného na zakázku bude vypočtena individuálně na základě žádosti v závislosti na požadavcích zájemce.
 3. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění zboží na webovém sídle (e-shopu). Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží a služeb uvedené na e-shopu s tím, že nové ceny jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na e-shopu. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží a služby Kupujícím již objednané.
 4. Konečná cena je včetně všech daní a poplatků, včetně poštovného a balného.
 5. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasíláno originál faktury - daňový doklad a návod k použití. Originál faktury zároveň slouží jako dodací a záruční list.
   

Článek VI
Platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději při převzetí zboží.
 2. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:
  2.1 Platba prostřednictvím platební brány TrustPay
  2.2 Platba předem na základě objednávky z e-shopu, nebo na základě zálohové faktury na účet Prodávajícího uvedený na objednávce nebo faktuře
  2.3 Platba na dobírku v Čechách - odesíláme přes PPL sro
  2.4 Platba na dobírku na Slovensku přes kurýra DHL
  2.5 Platba na dobírku na Slovensku přes Slovensku poštu as při dodání v České republice.
 3. Zboží nebo služby budou expedovány až po jejich úplném zaplacení předem na účet Prodávajícího s výjimkou platby na dobírku. Za zaplacení na účet Prodávajícího se považuje připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.
   

Článek VII
Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží, který se nachází skladem lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy a v případě platby předem bankovním převodem ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které se nenachází skladem, ve lhůtě uvedené na v e-shopu při detailu vybraného produktu. Uvedená lhůta dodání začíná běžet ode dne uzavření smlouvy a v případě platby předem bankovním převodem ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 3. Zboží zhotovený na zakázku bude kupujícímu dodáno v lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami.
 4. O dodání bude kupující vyrozuměn e-mailem.
 5. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, mohou se smluvní strany dohodnout na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění.
 6. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba. Strany se mohou dodatečně dohodnout i na jiném místě plnění a způsobu doručení.
 7. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodání zboží nebo služby a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při zadání elektronické nebo telefonické objednávky neposkytl všechny požadované údaje a / nebo chybně poskytl požadované údaje v objednávce.
 8. Poplatky za doručení při dodání v České republice:
  8.1 Slovensku poštou as poštovné 7 € při platbě předem (faktura, TrustPay).
  8.2 Slovensku poštou as poštovné 7,50 € při platbě na dobírku
  8.3 Kurýrem DHL poplatek 8 € při platbě předem (faktura. TrustPay).
  8.4 Kurýrem DHL poštovné 8,50 € při platbě na dobírku kurýrovi (hotovost / karta).
  8.5 Doručení zdarma při nákupu zboží nad 200- € (do této částky se nezapočítávají poplatky za doručení)

9.0 Poplatky za doručení do zemí EU, kromě České republiky a Slovenské republiky:

9.1. Slovenské poštou as poštovné cena záleží na státu dodání cca 30- € při platbě předem (faktura, TrustPay).

9.2. Zboží na dobírku do zemí EU nezasíláme.

10. Poplatky za doručení do zemí mimo EU:
10.1. Zboží na dobírku do zemí mimo EU nezasíláme.

11. Osobní odběr zboží je možný na adrese Karla Šišky 16, 903 01 Senec, a to pouze v předem dohodnutém čase telefonicky na čísle 0903 319 900 nebo e-mailem na info@luxusna-spalna.sk. Podmínkou osobního odběru je platba předem (faktura, TrustPay). Platba v hotovosti ani kartou při osobním odběru není možná.

 1. Od okamžiku předání zboží k přepravě dopravci, odpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu je nutné, aby kupující nebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození může kupující odmítnout převzetí zboží nebo zboží převzít a přímo na místě sepsat s kurýrem záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.
 2. V případě, že kupující zjistí poškození zboží nebo jinou vadu až po jeho převzetí, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu e-mailem na info@luxusna-spalna.sk.
 3. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží v dohodnutém čase, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění.
   

Článek VIII
Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím na místě dodání, které určil.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.
   

Článek IX
Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb.
 2. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 4. V souladu s § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Sb. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy,  pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží   určeného speciálně pro jednoho kupujícího. V souladu s těmito obchodními podmínkami a uvedeným ustanovením zákona, není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku.
 5. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem. Spotřebitel může použít formular na odstoupení smlouvy.
 6. Právní úkon směřující k odstoupení od smlouvy je možné zaslat v listinné podobě na adresu:
  ELEGANCE & ROMANCE sro
  Belinského 12, 851 01  Bratislava
  nebo mailem na info@luxusna-spalna.sk.
 7. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.
 8. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel zašle zboží / předá zboží osobně prodávajícímu na následující adrese:
  ELEGANCE & ROMANCE sro
  Belinského 12, 851 01  Bratislava​​​​​​​
  Při osobním předání zboží je třeba prodávajícího předem kontaktovat ohledně sjednání termínu předání.
 9. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnotě.
 10. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno, nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby .
 11. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení od prodávajícího, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
 12. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
 13. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.
 14. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.
 16. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.

 

Článek X
Řešení sporů

 1. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.
 2. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána příslušnost soudů České republiky.
 3. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu je možné zaslat elektronickou poštou na e-mail info@luxusna-spalna.sk nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu některému ze subjektů alternativního řešení sporů.
 4. Podmínky alternativního řešení sporu upravuje zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů.
 5. Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v  seznamu   vedeném Ministerstvem vnitra ČR, mezi které patří například i Slovenská obchodní inspekce ( www.soi.sk ).
 6. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Právo volby mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel.
 7. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel.
 8. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslena hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur nebo pokud podá spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího nebo marného uplynutí 30 denní lhůty pro vyjádření k žádosti.
 9. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 eur.
 10. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonický kontakt a elektronické prostředky.
 11. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dnů ode dne jeho zahájení. Ve zvlášť složitých případech může subjekt alternativního řešení sporů lhůtu podle věty první prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen o každém prodloužení lhůty podle druhé věty neprodleně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.
 12. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

 

Článek XI
Odpovědnost prodávajícího za vady a reklamační podmínky

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady a podmínky reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu přijatého provozovatelem a zveřejněném na internetové stránce www.luxusna-spalna.sk.

 

Článek XII
Platnost smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

 

Článek XIII
Ochrana osobních údajů

1.  Základní ustanovení

1.1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Elegance & Romance RRO, IČ: 47 55 498 se sídlem Karla Šišky 16, 903 01, Senec (dále jen: "správce").

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Belinského 12, 851 01  Bratislava

 • email: info@luxusna-spalna.sk

 • telefon: +421 903 319 900

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských .

1.4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.5.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.6.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

1.7.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

1.8. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.9. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

1.10. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.

1.11.  Ze strany správce nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

1.12.  Doba uchovávání údajů

1.13. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

1.14. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

1.15.  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.16. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

 • zajišťující marketingové služby

1.17. Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

2.  Vaše práva

2.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

 • právo podat námitky proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

3.  Podmínky zabezpečení osobních údajů

3.1.  Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

3.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.

3.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

4.  Závěrečná ustanovení

4.1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

4.2.  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.

4.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Článek XIV
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") nabývají účinnosti dnem 25.05.2018 na stránkách internetového obchodu www.povleceni-elegance.cz a plně nahrazují předchozí OP.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
 3.  Jakékoliv změny těchto OP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.povleceni-elegance.cz

 4.  Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto OP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto OP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto OP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

 5.  V případě, že jakékoliv ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto OP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto OP je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze